Over de VZGPK

De VZGPK is de vereniging van zelfstandig gevestigde psychiaters in de omgeving van Haarlem (Kennemerland). De vereniging werd opgericht in 1998 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34105255.
Doelstellingen zijn onder meer het bevorderen van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met verwijzers en andere partijen in de regio, het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, het instellen en handhaven van een klachtencommissie en het voor elkaar waarnemen van werkzaamheden om de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen.
De leden van de vereniging ontmoeten elkaar regelmatig op vergaderingen, nascholings- en intervisiebijeenkomsten en zijn daardoor op de hoogte van elkaars specifieke aandachtsgebieden en werkwijzen waardoor er zonodig onderling geconsulteerd en verwezen kan worden.
Via deze website brengen wij ons specifieke behandelaanbod onder de aandacht van onze verwijzers en onze toekomstige patiënten.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door Ruud Hes (voorzitter), Janny ter Braak (penningmeester) en Jan Hartman (secretaris).

Een 25-tal ZGP's is lid van de vereniging. Sommige leden hebben ervoor gekozen niet op deze website vermeld te worden.